Ceny právních služeb

SMLUVNÍ ODMĚNA

Odměna za právní služby se přednostně řídí smlouvou s klientem – tzv. smluvní odměna. Při určování výše smluvní odměny je přihlédnuto k hodnotě věci, která je předmětem právní služby, časové náročnosti a obtížnosti věci, přihlíženo je též individuálně k osobním poměrům klienta. Výše smluvní odměny je sjednávána předem, poté, co se advokátka seznámí s případem. Odměna může být sjednána :

ČASOVÁ

odměna se určuje dle času, který advokátka případu věnuje – vždy účtujeme pouze skutečně vynaložený čas a ne každou započatou hodinu. Cena se dle povahy věci a časové náročnosti pohybuje v rozmezí  2 000  – 2500,- Kč. Přihlíženo je i k osobním finančním poměrům klienta.

PEVNÁ

pevná cena za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost

ÚKONOVÁ

odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátkou

PODLE HODNOTY VĚCI

cena se určí podle hodnoty věci, která je předmětem právní služby

PAUŠÁLNÍ

S klientem je možno při opakovaných právních službách (stálé právní poradenství a zastupování ve všech záležitostech klienta – obchodní společnosti) sjednat odměnu měsíční paušální částkou, odpovídající odhadu průměrného počtu hodin činnosti v měsíci pro klienta. V tom případě se sepisuje podrobná smlouva o poskytování právních služeb.

PODÍLOVÁ

zejména s ohledem na finanční situaci klienta je možné sjednat odměnu podle výsledku věci, tj.určitým procentem z přiznaného nároku.

MIMOSMLUVNÍ ODMĚNA

Pokud nedojde k dohodě, řídí se výše odměny advokáta podle advokátního tarifu vyhl. č. 177/1996 Sb. , o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb ( advokátní tarif).

Při sjednání dohody o poskytnutí právní služby je od klienta před zahájením činnosti a prací advokáta požadována záloha v přiměřené výši k tarifní hodnotě, předpokládanému počtu hodin činnosti a náročnosti úkonu.

Nejsme plátci DPH, takže cena není navyšována o dalších 20%.